Introduktion av kampanjen

I maj hålls det Europaparlamentsval. Vi behöver ett samförstånd om att vi inte kan åstadkomma hållbara lösningar genom att försvaga de ungas möjligheter att påverka sådant som berör dem, utbilda sig och överhuvudtaget leva på den här planeten. Framför allt behöver vi beslutsfattare som tänker längre än en enda mandatperiod – också i Europeiska unionen.

Det här är ett viktigt val. FSF:s och SAMOKs gemensamma teman inför Europaparlamentsvalet är utbildning och dess finansiering, internationalisering samt studerandenas och ungdomarnas möjligheter att delta och påverka inom Europeiska unionen.

Högskoleutbildning garanterar en bättre framtid för alla, och därför bör vi satsa på den. Internationalisering är en väsentlig del av den globala utvecklingen och att dela kompetens. Vi ställer frågan: på vilket sätt och hur mycket tänker man satsa på utbildning inom Europeiska unionen?

Både i hemlandet och i EU måste Finland driva en progressiv klimatpolitik. Klimatet är en generationsfråga, och vi måste gå med i kampen mot klimatförändringen nu. Kampanjen utmanar alla att fundera på vilka lösningar kan stoppa klimatförändringen.

I det senaste EU-valet röstade endast en tiondel av unga i åldern 18–24. I det här valet har alla unga i åldern 18–24 levt hela sitt liv som EU-medborgare. Nu måste vi tala om sådant som är viktigt för ungdomarna och göra EU-beslutsfattandet förståeligt för alla.

För att vi ska få de unga att rösta måste vi garantera ungdomarnas och studerandenas möjligheter att påverka och deras delaktighet i Europeiska unionen. På EU-nivå fattas beslut om åtskilliga frågor som berör allas vår vardag. Vi kommer att föra oväsen för att unga och studerande verkligen ska få vara med och påverka.

Vi har en stark tro på framtiden, eftersom vi alla kommer att bygga den och vi kommer att göra det tillsammans. Vi är lösningen.

Delta i debatten #koulutustaprkl #EUvalet #EU

#utbildning #mobilitet #delaktighet

Vad är din lösningen?

UTBILDNING

Utbildning har ett egenvärde

Utbildning har ett egenvärde med tanke på bildningen och demokratins funktion. Utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken bör vara konsekvent och de här områdena bör stöda varandra inom beslutsfattandet på EU-nivå. Utbildning måste granskas som en helhet i både berednings- och beslutsskedet. 

Finland, ett av de ledande länderna inom utbildning, har möjligheten och skyldigheten att utveckla utbildningens nivå i hela EU. Utskottet för kultur och utbildning (CULT) har en nyckelposition vad gäller utbildningspolitikens riktlinjer på EU-nivå. 

Lösningar

  • Minst en finländsk Europaparlamentariker ska vara medlem i CULT-utskottet.​
  • Den yrkesinriktade utbildningen bör flyttas från sysselsättningspolitiken tillbaka till utbildningspolitiken. Alla utbildningsnivåer anses ha ett värde i sig inom EU.

Finansiering för en högklassig och tillgänglig högskoleutbildning

Med EU-finansiering skapar vi välfärd, möter globala utmaningar och främjar mobilitet och europeisk enighet. Erasmus är det tydligaste sättet för unga att få se hur EU ser ut, hur medborgarna kan dra nytta av unionen och vad den gör i praktiken. Erasmus är EU:s mest framgångsrika projekt. Erasmus roll som ett program som främjar internationell mobilitet har en nyckelposition i att skapa en europeisk och internationell identitet bland medlemsländernas studerande och unga. Vi stöder Europaparlamentets beslut att tredubbla finansieringen för Erasmus+.

Målen för hållbar utveckling måste beaktas i kriterierna för EU-finansiering. Det är endast med hjälp av utbildning som vi kommer att kunna lösa vår tids största utmaningar, till exempel klimatförändringen.

MOBILITET

Lösningar

  • Europeiska unionen bör satsa mer på forskning, utbildning och livslångt lärande i den framtida fleråriga budgetramen (multiannual financial framework, MFF).
  • Europeiska unionens regionalstöd ska riktas till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till att stöda och utveckla utbildningen.
  • Varje EU-land borde investera minst två procent av sin bruttonationalprodukt (BNP) i högskoleutbildning. ​

delaktighet​

Ta med studerandena och ungdomarna i beslutsfattandet

Utvecklingen av utbildningen bör fokusera på studerande, och studentpåverkan bör tryggas på EU-nivå. EU kan inte bygga hållbar och rättvis generationspolitik utan studerandenas kompetens.

Ungdomarnas delaktighet i beslutsfattandet måste ökas. I enlighet med EU:s närhetsprincip ska beslutsfattandet också föras så nära unga och studerande som möjligt, och de ska tas med i beslutsfattandet och beredningsarbetet.

Lösningar

  • När det europeiska utbildningsområdet (EEA) planeras, bör vi se till att studerandena är närvarande under beslutsprocessen.
  • De existerande metoderna att höra ungdomarnas synpunkter (till exempel EU Youth Dialogue) görs till en del av de politiska processerna.​

KLIMAT

Klimatförändringen är en generationsfråga

Klimatförändringen är vår tids största generationspolitiska fråga. Det lidande, den osäkerhet och de kostnader som den medför hopas oproportionerligt på de yngre och kommande generationerna. Finland måste stå i främsta ledet för att bekämpa klimatförändringen, driva en effektiv och ambitiös klimat- och miljöpolitik, höra experter samt satsa på forskning och innovationer som bekämpar klimatförändringen. Under Europaparlamentets kommande mandatperiod behöver vi konkreta åtgärder för att minimera klimatförändringens konsekvenser.

UNGA OCH STUDERANDE – RÖSTA I EUROPAPARLAMENTSVALET

Vi lever i en tid av betydande globala utmaningar. Klimatförändringen hotar allt vi känner till. Brexit och den demokratiska krisen utmanar medlemsländerna och EU:s institutioner runt om i Europa. Den unga generationens röst måste höras i europeiskt beslutsfattande.

Studentrörelsens gemensamma teman inför Europaparlamentsvalet är utbildning och dess finansiering, internationalisering samt studerandenas och ungdomarnas möjligheter att delta och påverka inom Europeiska unionen.

Nu är det dags för lösningar.

Rösta.

RÖSTA

Lösningar

  • Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. Förhandsröstning i Finland 15-21.5.2019 och förhandsröstning i utlandet 15-18.5.2019. Rösta!