UTBILDNING

Framtidens kompetens finansieras nu

Finlands framgång baserar sig på högklassig och tillgänglig utbildning. Åldersklasserna blir mindre, och då arbetslivet förändras, krävs allt större och mångsidigare kompetens. För att de yngre generationerna ska ha möjlighet att sysselsätta sig och bygga framtidens samhälle måste en allt större del av åldersgrupperna delta i högskoleutbildning.

Utbildningen måste vara tillgänglig på ett jämlikare sätt oberoende av bakgrund, och samhället bör uppmuntra till livslångt lärande och uppdatering av kompetensen. Detta kan uppnås genom tillräckliga resurser och genom att hela tiden utveckla systemet.

  • Högskolornas finansiering måste återigen bindas till indexet så att utbildningens kvalitet inte längre sjunker.
  • Nya resurser måste styras till att utveckla utbildningen, liksom även till att förverkliga den växande uppgiften att erbjuda kontinuerligt lärande.
  • Tillgången till utbildning måste förbättras på lång sikt genom ett ambitiöst program som omfattar hela studievägen.
  • Utbildningen bör öppnas upp genom att skapa en nationell plattform där studerande kan ta del av studieutbudet i landets alla högskolor.

En tillräcklig försörjning utgör grunden för välbefinnande

Studerandena oroar sig allt mer för sin försörjning. I värsta fall leder detta till en minskad studieförmåga och utmaningar med psykisk hälsa. Ändringarna som gjorts under de senaste valperioderna har sänkt studerandenas sociala trygghet till en nivå där det inte ens räcker till de nödvändigaste levnadskostnaderna utan ett tvång att skuldsätta sig. En för liten studiepenning låter inte studerandena koncentrera sig på sina studier, utan tvingar dem att arbeta och ökar deras stress om vardagen.

När befolkningsstrukturen förändras, bär de yngre generationerna en allt större del av den försvagade försörjningskvotens kostnader på sina axlar. Finland har helt enkelt inte råd att inte ta hand om de ungas och studerandes ork och välbefinnande. Vi måste ändra riktning så att det fortsättningsvis utexamineras arbetsföra och motiverade experter från högskolorna.

UPPEHÄLLE

UPPEHÄLLE

En tillräcklig försörjning utgör grunden för välbefinnande

Studerandena oroar sig allt mer för sin försörjning. I värsta fall leder detta till en minskad studieförmåga och utmaningar med psykisk hälsa. Ändringarna som gjorts under de senaste valperioderna har sänkt studerandenas sociala trygghet till en nivå där det inte ens räcker till de nödvändigaste levnadskostnaderna utan ett tvång att skuldsätta sig. En för liten studiepenning låter inte studerandena koncentrera sig på sina studier, utan tvingar dem att arbeta och ökar deras stress om vardagen.

När befolkningsstrukturen förändras, bär de yngre generationerna en allt större del av den försvagade försörjningskvotens kostnader på sina axlar. Finland har helt enkelt inte råd att inte ta hand om de ungas och studerandes ork och välbefinnande. Vi måste ändra riktning så att det fortsättningsvis utexamineras arbetsföra och motiverade experter från högskolorna.

  • Gör en 100 euros nivåförhöjning på studiepenningen.
  • Grundtrygghetsreformen ska också svara på de yngre generationernas behov. Studerandena måste inkluderas i reformen, och både studier och livslångt lärande ska ses som en naturlig del av en individs livslopp.

KLIMAT

Klimatförändringen är en generationsfråga

Klimatförändringen är vår tids största generationspolitiska fråga. Det lidande, den osäkerhet och de kostnader som den medför hopas oproportionerligt på de yngre och kommande generationerna. Finland måste stå i främsta ledet för att bekämpa klimatförändringen, driva en effektiv och ambitiös klimat- och miljöpolitik, höra experter samt satsa på forskning och innovationer som bekämpar klimatförändringen. Under den kommande regeringsperioden behöver vi konkreta åtgärder för att minimera klimatförändringens konsekvenser.

  • Finland bör vara ett kolneutralt land år 2030.
  • Finland måste driva en progressiv klimatpolitik inom Europeiska unionen.
  • Vi bör inleda ett spetsprojekt inom klimatforskning inom vilket högskolorna kan ansöka om forskningsfinansiering.
  • Vi måste snabbt reformera samhällets skatte- och stödsystem så att de effektivt styr mot minskade utsläpp och att värna om miljön.